sábado, 30 de janeiro de 2010

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Japão
Nome do Ás_Vitórias

1.Hirojoshi Nishizawa_87
2.Shigeo Fukumoto_72
3.Sho-ichi Sugita_70
4.Tecuzo Iwamoto_66
5.Saburo Sakai_64
6.Horimichi Shinohara_58
7.Takeo Okumura_54
8.Satoshi Anabuki_51
9.Johei Hinoki_45
10.Yoshihiko Nakada_45
11.Sumi Kamito_40
12.Micuyoshi Tarui_38
13.Isamu Sasaki_37
14.Toshio Ota_34
15.Kazuo Sugino_32
16.Sada Koga_31
17.Yasuhiro Kuroe_30
18.Shizuo Ishii_29
19.Takeyoshi Muto_28
20.Chiyoshi Saito_28
21.Sada-aki Akamacu_27
22.Isamu Hosono_27
23.Jun-ichi Sasai_27
24.Rikio Shibata_27
25.Kenji Shimada_27
26.Goychi Sumino_27
27.Moritsugu Kanai_26
28.Isamu Kashiide_26
29.Takaji Kimura_26
30.Hidenori Matsunaga_26
31.Goro Miyamoto_26
32.Shogo Saito_26
33.Goro Furugori_25
34.Tomio Hanada_25
35.Tokuyasu Ishizuka_25
36.Naoshi Kanno_25
37.Kichigoro Haraguchi_24
38.Susumu Kajinami_24
39.Nobuo Ogyia_24
40.Toshiaki Honda_23
41.Shoji Kato_23
42.Hitoshi Asano_22
43.Tomori Hasegawa_22
44.Djozo Iwahashi_22
45.Zenzaburo Ohcuka_22
46.Saburo Togo_22
47.Katsuaku Kira_21
48.Morio Matsui_21
49.Naoharu Shiromoto_21
50.Yoshimi Hidaka_20
51.Teruhiko Kobayashi_20
52.Saburo Nakamura_20
53.Masaaki Shimakawa_20
54.Toshio Shiozura_20
55.Shigeo Sugio_20
56.Bunji Yoshiyama_20
57.Kanshi Ishikawa_19
58.Saburo Kimura_19
59.Ki-ichi Nagano_19
60.Yojiro Obusa_19
61.Yojiro Ofusa_19
62.Kaneyoshi Okano_19
63.Nakakazu Ozaki_19
64.Shogo Takeuchi_19
65.Kazushi Uto_19
66.Buni-chi Yamaguchi_19
67.Takeo Ishii_18
68.Takeo Kato_18
69.Masajiro Kawato_18
70.Sadamu Komachi_18
71.Akio Matsuba_18
72.Masayuki Nakase_18
73.Saburo Saito_18
74.Kazuo Shimizu_18
75.Takeo Tanimizu_18
76.Yukiyoshi Wakamatsu_18
77.Mamoru Hanada_17
78.Minoru Honda_17
79.Kiyoshi Ito_17
80.Keishu Kamihira_17
81.Keishu Kanihira_17
82.Masao Masuyama_17
83.Yoshio Oki_17
84.Shoichi Suzuki_17
85.Haruo Takagaki_17
86.Kenji Takamiya_17
87.Kuniyoshi Tanaka_17
88.Kisaku Igarashi_16
89.Misao Inoue_16
90.Susumu Ishihara_16
91.Riichi Ito_16
92.Kunimichi Kato_16
93.Kiyomi Katsuki_16
94.Tameyoshi Kuroki_16
95.Zenjiro Miyano_16
96.Muneyoshi Motojima_16
97.Bunkichi Nakajima_16
98.Kunimori Nakakariya_16
99.Yoshi-ichi Nakaya_16
100.Kiyoshi Namai_16
101.Mitsuo Ogura_16
102.Ryoji Ohara_16
103.Masami Shiga_16
104.Yukio Shimokawa_16
105.Tora-ichi Takatsuka_16
106.Hideo Watanabe_16
107.Yoshihiko Yajima_16
108.Hyoe Yonaga_16
109.Iwataro Hayawa_15
110.Tomesaku Igarashi_15
111.Kotaro Koyae_15
112.Shigeo Mango_15
113.Yoshimi Minami_15
114.Wataru Nakamichi_15
115.Shigeo Nango_15
116.Kenji Okabe_15
117.Megumu Ono_15
118.Kyushiro Otake_15
119.Toshio Sakagawa_15
120.Eiji Seino_15
121.Shigeru Shibukawa_15
122.Motonari Suho_15
123.Minpo Tanaka_15
124.Satoshi Yoshino_15
125.Masuaki Endo_14
126.Tomio Hirohata_14
127.Taka-aki Minami_14
128.Koji Motomura_14
129.Noboru Mune_14
130.Takeshi Noguchi_14
131.Djiro Okuda_14
132.Hiroshi Onazaki_14
133.Hiroshi Onozaki_14
134.Jukiharu Ozeki_14
135.Tadashi Shono_14
136.Ken-ichi Takahashi_14
137.Masao Taniguchi_14
138.Ichirobei Yamazaki_14
139.Mototsuna Yoshida_14
140.Masao Ashida_13
141.Matsuo Hagiri_13
142.Watari Handa_13
143.Fujitaro Ito_13
144.Kijoto Koga_13
145.Fudjikazu Koizumi_13
146.Masa-ichi Kondo_13
147.Toshio Kuroiwa_13
148.Shoji Kurono_13
149.Yoshiro Kuwabara_13
150.Hideo Maeda_13
151.Masatoshi Masuzawa_13
152.Mamoto Matsumura_13
153.Gitaro Miyazaki_13
154.Isamu Miyazaki_13
155.Shigetaka Omori_13
156.Hiroshi Shibagaki_13
157.Takeshi Shimizu_13
158.Norio Shindo_13
159.Nagao Shirai_13
160.Takao Takahashi_13
161.Sadao Uehara_13
162.Akiro Yamamoto_13
163.Sahei Yamashita_13
164.Kacumi Anma_12
165.Yukata Aoyagi_12
166.Tojoki Eto_12
167.Chitoshi Isozaki_12
168.Ryotaro Jobo_12
169.Takeo Kanamaru_12
170.Kan-ichi Kashimura_12
171.Tetsuo Kikuchi_12
172.Hideo Miyabe_12
173.Goro Nishihara_12
174.Noritsura Odaka_12
175.Masao Sasakibara_12
176.Mitsugu Sawada_12
177.Kiyoshi Shimizu_12
178.Sada-o Yamaguchi_12
179.Keisaku Yoshimura_12
180.Iyozo Fujita_11
181.Sumio Fukuda_11
182.Tokuro Fukuda_11
183.Yoshio Fukui_11
184.Hatsuo Hidaka_11
185.Mitsuo Hori_11
186.Matao Ichioka_11
187.Koji Ishizawa_11
188.Tsutomu Iwai_11
189.Teizo Kanamaru_11
190.Yoshina-o Kodaira_11
191.Takayori Kodama_11
192.Takeichi Kokubun_11
193.Jashiro Nashiguchi_11
194.Kijoshi Sekiya_11
195.Yoshijiro Shirahama_11
196.Hironojo Shishimoto_11
197.Eisaku Suzuki_11
198.Yoshio Wajima_11
199.Ichiro Yamamoto_11
200.Tomezo Yamamoto_11
201.Koshiro Yamashita_11
202.Kozaburo Yasui_11
203.Ken-ichi Abe_10
204.Takahide Aioi_10
205.Djiro Asano_10
206.Hikotai Atake_10
207.Yoshiro Hashiguchi_10
208.Kazuo Hattori_10
209.Chuichi Ichikawa_10
210.Isamu Ishii_10
211.Koichi Iwase_10
212.Matsuo Kagemitsu_10
213.Nobuo Kanazawa_10
214.Tomazaku Kasai_10
215.Saburo Kitahata_10
216.Hohei Kobayashi_10
217.Taro Kobayashi_10
218.Osamu Kudo_10
219.Sei-ichi Kurosawa_10
220.Toshio Matsumura_10
221.Kagemitsu Matsuo_10
222.Yoshikazu Nagahawa_10
223.Akiyoshi Nomura_10
224.Takao Sakano_10
225.Tomokazu Sasai_10
226.Sekizen Shibayama_10
227.Yasuhiro Shigematsuo_10
228.Tokuya Sudoh_10
229.Teruo Sugiyama_10
230.Shigeru Takahashi_10
231.Djiro Tanaka_10
232.Shinsaku Tanaka_10
233.Kosuke Tsubone_10
234.Joshito Yasuda_10
235.Katsuyoshi Yoshida_10
236.Kaname Harada_9
237.Takeomi Hayashi_9
238.Ichiro Higashiyama_9
239.Yoshio Hirose_9
240.Noguchi Hisashichi_9
241.Akira Ina_9
242.Teigo Ishida_9
243.Hideo Izumi_9
244.Saiji (Kani) Kaji_9
245.Daisuke Kanbara_9
246.Seiji Kanda_9
247.Shirotaro Kashima_9
248.Katsue Kato_9
249.Kenji Kato_9
250.Yutaka Kimura_9
251.Kensui Kono_9
252.Shigetoshi Kudo_9
253.Jiro Matsuda_9
254.Susumu Matsuki_9
255.Yoshijiro Minegishi_9
256.Isami Mochizuki_9
257.Mitsugu Mori_9
258.Hideo Morinio_9
259.Yoshio Nakamura_9
260.Shigeru Nakazaki_9
261.Ki-ichi Oda_9
262.Makoto Ogawa_9
263.Djuzo Okamoto_9
264.Shokichi Omori_9
265.Iwori Sakai_9
266.Miyoshi Shimamura_9
267.Toshihisa Shirakawa_9
268.Aja-o Shirane_9
269.Toshiyuki Sueda_9
270.Kiyonobu Suzuki_9
271.Katsutaro Takahashi_9
272.Hiroshi Takiguchi_9
273.Yamato Takiyama_9
274.Kazu-o Tsunoda_9
275.Tadao Yamanaka_9
276.Tokushige Yoshizawaa_9
277.Yu-ichi Ema_8
278.Sachio Endo_8
279.Yukio Endo_8
280.Kurakazu Goto_8
281.Hitoshi Hida_8
282.Masao Iizuka_8
283.Nayouke Ito_8
284.Yoshio Iwaki_8
285.Masao Izuka_8
286.Tadashi Kaneko_8
287.Konsuke Kawahara_8
288.Koki Kawamoto_8
289.Sadamitsu Kimura_8
290.Juzo Kuramoto_8
291.Ko-ichi Magara_8
292.Toyoo Moriura_8
293.Kazuo Muranaka_8
294.Kenji Nakagawa_8
295.Mochifumi Nango_8
296.Shigetsune Nishioka_8
297.Tsutae Obara_8
298.Misao Okubo_8
299.Satoru Ono_8
300.Takeyoshi Ono_8
301.Hitoshi Sato_8
302.Katsuma Shigemi_8
303.Hiroshi Suzuki_8
304.Kaoru Takaiwa_8
305.Tadao Tashiro_8
306.Shinobu Terada_8
307.Yoshihisa Tokuji_8
308.Ko Tsuchiya_8
309.Mitsou Yamato_8
310.Kenji Yanagiya_8
311.Shigeru Yano_8
312.Hiroji Yoshihara_8
313.Mitsuzo Asai_7
314.Dziro Chono_7
315.Yonesuke Fukuyama_7
316.Hiroshi Gomi_7
317.Fusata Iida_7
318.Masao Kanbara_7
319.Masao Miyamaru_7
320.Katsujiro Nakano_7
321.Tomoji Nakano_7
322.Koichi Ogata_7
323.Hiroshi Sekiguchi_7
324.Masao Sugawara_7
325.Tadashi Tarakuma_7
326.Watanabe_7
327.Yoshio Yoshida_7
328.Sakuji Hayashi_6
329.Fumisuke Ikuno_6
330.Shizuo Kojima_6
331.Shiro Kuratori_6
332.Kazunori Miyabe_6
333.Nobuji Negishi_6
334.Yashinori Nogushi_6
335.Yoshio Oishi_6
336.Takashi Okamoto_6
337.Takashi Oshibuchi_6
338.Yoshi-ichi Sasaki_6
339.Yoshio Shiga_6
340.Tadao Sumi_6
341.Shokichi Yonekawa_6
342.Yoshitaro Yoshioka_6
343.Yoshitugu Aramaki_5
344.Yoshisuke Arita_5
345.Kisaji Beppu_5
346.Kihei Fujiwara_5
347.Goro Furugori_5
348.Furukawa_5
349.Yoshishige Hayashi_5
350.Hideaki Inayama_5
351.Seiji Ishikawa_5
352.Tadashi Ishikawa_5
353.Susumu Ito_5
354.Enji Kakimoto_5
355.Teizo Kanemaru_5
356.Akira Kawakita_5
357.Toshio Matsuura_5
358.Masahiro Mitsuda_5
359.Yutaka Morioka_5
360.Yoshimitsu Naka_5
361.Matsumi Nakano_5
362.Nishikyo_5
363.Hannoshin Nishio_5
364.Masaharu Nishiwaki_5
365.Naoyuki Ogata_5
366.Hideo Oishi_5
367.Gonnoshi Sato_5
368.Minoru Suzuki_5
369.Tatsuo Takanashi_5
370.Yoshihiko Takenaka_5
371.Shimizu Takeshi_5
372.Toyomitsu Tsujinoue_5
373.Tomatsu Yokoyama_5

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Favor, sem ofensas, comentários ideológicos, racistas, antissemitas e semelhantes.

Se não concordar, discordar ou mesmo ter a acrescentar com o escrito no post, o dialogo é a melhor opção.

OBS: Não tenho muito tempo para responder todos comentários, então se seu comentário demorar a ser moderado, não venha reclamar comigo, pois tenho outras atividades alem desse blog.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...